دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

بستن حساب ها در پایان دوره مالی و پس از تهیه صورتهای مالی انجام میشود. این اقدام از این نظر حائز اهمیت است که بدون بستن حساب ها، امکان ثبت مبادالت دوره مالی بعد وگزارشگیری صحیح فراهم نخواهد شد. اصلاح حساب های دفتر کل در پایان دورۀ مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به روز رساندن مدارک حسابداری، صورت میگیرد.یکی دیگر از خدمات موسسه مالی مالیاتی آموزش حسابداری در تهران در زمینه حسابداری بستن و اصلاح حساب ها میباشد.کارشناسان مجرب ما میتوانند به شرکت ها در زمینه بستن و اصلاح حساب ها کمک شایانی انجام دهند. بستن حساب ها فعالیت و عملیاتی است که در پایان دوره مالی و یا در طول آن انجام میشود.

دوره مالی چیست؟

برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحدهای تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود.

انواع حساب ها

  • حساب های دائم
  • حساب های موقت
  • حساب های مختلط

    حسابداری

حساب های دائم

حساب های دائمی یا حساب های ترازنامه ای حسابهایی هستند که در پایان دوره مالی به تراز اختتامی بسته شده و در ابتدای دوره بعد مجددا به تراز افتتاحی باز می شوند.

حساب های موقت

حساب هایی که مانده آن مربوط به یک دوره مالی می باشد را حساب های موقت می نامند.

حسابهای مختلط

طی دوره مالی ممکن است بخشی از مانده یک حساب دائمی و بخش دیگر موقت باشد . این گونه حساب ها را حساب های مختلط یا مخلوط می گویند.