دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

سند حسابداری کلیه اطلاعات مربوط به رویداد مالی متناظر خود را شامل می شود. اطلاعات ضروری در اسناد حسابداری شامل تاریخ، حساب های مرتبط با رویداد مالی و مبلغ آنها می باشد. هر رویداد مالی در یک شرکت، سازمان یا بنگاه اقتصادی باید به شکل سند حسابداری ثبت گردد. موسسه مالی مالیاتی آموزش حسابداری در تهران با پشتوانه کارشناسان حرفه ای و مجرب خود میتواند شما را در زمینه ثبت اسناد حسابداری در هر ماه از سال به صورت روزانه و هفتگی یاری نماید. در ادامه به بررسی اهمیت ثبت اسناد حسابداری میپردازیم.


ثبت اسناد حسابداری

اهمیت ثبت اسناد حسابداری

هزینه هایی که در یک شرکت صرف میشود فقط محدود به یک یا چند عنوان نمی باشد . شرکتها با توجه به تعداد پرسنل خود ، نوع فعالیت تجاری که انجام میدهند و نوع مراودات مالی خود هزینه های متعدد و متنوعی دارند که باید در ثبت و حفظ اسناد آن دقت داشته باشند .

این هزینه ها می تواند هزینه های مربوط به مالیات ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه حوادث و مسئولیت ، هزینه های بیمه تکمیلی و بسیاری دیگر از این دست باشد . تک تک فرایندهای مالیف امور مالیاتی ، امور حسابداری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید بصورت سند حسابداری ثبت شود. اسناد حسابداری دارای یک سری اطلاعات مهم و ضروری هستند که حتما بایستی درست و دقیق ثبت شوند.

از جمله این اطلاعات ضروری شامل تاریخ ، مبلغ هزینه و حسابهای مرتبط با آن می باشد . ثبت به موقع و درست این اطلاعات به طور مستقیم در سایر فرایند های حسابداری و حسابرسی تاثیر دارد . اولین پارمتری که در سند حسابداری باید ثبت شود تاریخ رخ دادن رویداد مالی است . بدون تاریخ امکان ثبت هیچ سند مالی وجود ندارد .

ثبت سند های مختلف مالی باید دارای نظم به لحاظ تاریخ باشد و ثبت پراکنده و بدون توالی تاریخی از ارزش سند حسابداری می کاهد .  سند حسابداری باید دارای شماره هم باشد. این شماره ها می تواند بسته به نوع سند شماره موقت ، شماره دایمی یا دارای هر دو شماره باشد . هر فرایند مالی یک مبدا و یک مقصد دارد که در ثبت اسناد آن باید به دقت طرف بدهکار و طرف بستانکار مشخص شده باشد .

موضوع دیگر در ثبت اسناد حسابداری آرتیکل سند حسابداری است . هر سند حسابداری دارای چند ردیف می باشد که در هر ردیف برخی حساب ها بدهکار و برخی دیگر از آنها بستانکار میشوند. در واقع به هر یک از این ردیف ها آرتیکل گفته میشود . هر یک از حسابها در هر طرف  باید حاوی یک سطر اطلاعات  باشند. این اطلاعات شامل کد حساب ، شرح آرتیکل و مبلغ است .

خود آرتیکل نویسی جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود .دو طرف بدهکار و بستانکار هم یک جمع بدهکار و یک جمع بستانکار دارند که در پایان فرایند حسابداری باید با هم برابر باشند . نحوه ثبت رویداد های مالی در سندِ دستی ، دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر معین هر یک جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود .

نحوه ثبت فاکتور و اینکه فاکتور های مورد استفاده باید مورد تایید دارایی بوده و ویژگی های اعلام شده آن را داشته باشند. در واقع ثبت سند در حسابداری شرکتها یکی از مهمترین و تخصصی ترین امور مالی است .