دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان ۲۵% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان ،باید به میزان ۲۵% رقم سود خالص شرکت به عنوان اظهارنامه مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.موسسه مالی مالیاتی آموزش حسابداری در تهران با بهره مندی از خبره ترین کارشناسان مالیاتی ایران در کنار شما خواهد بود تا بتوانید به بهترین نحو ممکن نسبت به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد مربوط به کسب و کار خود اقدام نمایید و مالیات منصفانه ای را در انتها پرداخت کنید.


مالیات عملکرد

اظهارنامه عملکرد چیست؟

اظهارنامه عملکرد در واقع گزارش فعالیت ها یا رویداد های مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که در زمان  مشخصی تهیه و برای مشخص شدن  میزان مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود . این بازه زمانی بستگی به سال مالی و مالیاتی شرکت ها داشته و باید حداکثر تا سه ماه ارائه  گردد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم میشود.

زمان ارسال اظهارنامه عملکرد

مودیان برای تهیه و ارائه اظهارنامه عملکرد خود تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی زمان داشته واصولا این تاریخ تا پایان ۳۱ خرداد هر سال می باشد . و اگر در تاریخ مقرر ارسال نشود مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد.


مالیات بر درآمد

جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد چقدر است؟

طبق قانون مالیات های مستقیم اگر مودی در وقت مقرر اظهارنامه عملکرد خود را تهیه و ارسال نکند مطابق با ماده ۱۹۲ مالیات های مستقیم ۳۰% از میزان مالیاتی که باید پرداخت کند جریمه خواهد شد و این جریمه غیرقابل بخشش میباشد.