دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

آیا ویزای دانشجویی به همسر یا فرزندان شما اجازه اقامت در ترکیه راخواهد داد؟

 ویزای دانشجویی و اجازه اقامت درترکیه

خیر. ویزای دانشجویی شما تنها به شخص شما اجازه ورود به ترکیه به قصد تحصیل را میدهد
با این وجود، برای زندیگ در ترکیه، شما به پروانه اقامت نیز نیاز دارید. این مسئله برای فرزندان و همسر شما بطور برابر اعمال یم شود. اگر شما در ترکیه دانشجو هستید، پس هیچ مشکیل برای گرفتن پروانه اقامت وجود ندارد؛ و اگر شما برای خود پروانه اقامت گرفتید پس برای همسر یا فرزندان مستقل مشکیل وجود ندارد که پروانه اقامت بگیرند و با شما زندیگ کنند، به شرطی که شما آزمون پروانه اقامت خانوادیگ را پشت سر بگذرانید.